Nové znění

Stanov Asociace slavistů POLYSLAV, z.s.

Čl. 1.

Název a sídlo

Asociace slavistů POLYSLAV, z.s., ve zkratce POLYSLAV, z.s. (dále jen POLYSLAV), má své sídlo v Praze, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

Čl. 2

Charakter spolku

POLYSLAV je dobrovolným nevládním neziskovým občanským spolkem, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou zejména:

 • koordinace vědeckých výzkumů v oblasti slavistiky,
 • zajištění mezinárodních vztahů vědeckých pracovníků v oblasti slavistiky,
 • vybudování prostředí pro rozvoj vědeckého potencionálu mladých slavistů,
 • uspořádání každoroční konference,
 • uspořádání Valného shromáždění.

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • pořádání konferencí v různých státech,
 • pořádání seminářů v různých státech,
 • pořádání stáží v různých státech,
 • pořádání jazykových kurzů v různých státech,
 • pořádání letních škol v různých státech,
 • práce v archivech univerzit a knihoven v různých státech,
 • vydávání vědeckých sborníků, bulletinů a časopisů a jiných tištěných a elektronických publikací v různých státech,
 • vytvoření databáze slavistů z různých zemí,
 • vytvoření webové stránky občanského spolku a její aktualizace,
 • uspořádání přednášek předních slavistických vědců z různých států a v různých státech,
 • vzájemná vízová podpora slavistů z různých zemí a v různých zemích,
 • pořádání konkurzů.

Čl. 5

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání. Dozorčí rada vybírá uchazeče konference.

2. Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru spolku,
 • úmrtím člena spolku,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestného člena spolku. Čestným členem Občanského spolku se může stát každý občan ČR i jiného státu, který se aktivně věnuje slavistice jako vědě. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu spolku tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada.

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor spolku a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy spolku,
 • rozhodla o zániku spolku.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.

3. Pod Členskou schůzi pro Asociace slavistů POLYSLAV, z.s. se rozumí Plenární zasedaní v uzávěru každoroční Konference POLYSLAV.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor spolku má 3 členy, které volí členská schůze volbou.

3. Členy Výboru POLYSLAV na dobu neurčitou jsou:

1.Tatiana Loikova-Nasenko, kand.filol.věd. (Česko)

2. Dr. phil. Martina Ehlers-Tomancová (Česko-Německo)

3. Anna M?hl, Dr. (Švýcarsko).

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Členy Dozorčí rady POLYSLAV na dobu neurčitou jsou:

Tatiana Pentkovskaya (Rusko)

Ekaterina Kislova (Rusko)

Sonja Ulrich (Švýcarsko)

Natalia Siudzińska (Polsko)

Marzena Stępień (Polsko)

Mariola Wołk (Polsko)

Zuzana Týrová (Srbsko)

Jasna Uhlarik (Srbsko)

Enrique Gutiérrez Rubio (Česko-Španělsko)

Ildikó Pálosi (Maďarsko)

Světlana Terekhova (Ukrajina)

Mirosław Jankowiak (Polsko-Bělorusko)

Perchekliyski Lachezar (Bulharsko).

Čl. 7

Jednání jménem spolku

1. Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

2. Na základě usnesení konference POLYSLAV XV ze dne 7. - 9. září 2011 v Praze je osobou, oprávněnou jednat jménem našeho občanského spolku na dobu neurčitou paní Tatiana Loikova-Nasenko, kand.filol.věd.

Čl. 8

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dotace, granty, dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b) výnosy majetku,

c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku (konferenční poplatky),

d) členské příspěvky.

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Čl. 9

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.