Popović Snežana (Попович Снежана), PhD.

Workplace:

Faculty of Philology University of Belgrade Department of Slavonic Languages, Literatures and cultures

lecturer for Czech language

Main research interests:

phraseology, lexicography, phraseography

Websites:

Publications:

 • Kolokace ve frazeologii v češtině a srbštině In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VII (in press)
 • Фраземи са значешем „никад“ у чешком и српском језику. In: Славистика (Београд) ISSN: 1450-5061, 20/2016, 694–699.
 • Лексикални фраземи у чешком и српском језику. In: Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад) ISSN: 0352-5007, 88/2015, 233–243.
 • Česko-srbský frazeologický slovník . In: Varia XXIV Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Praha, 9–11. 9. 2015). (in press)
 • Tautologické výrazy ve frazeologii. In: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk – literatura – kultura – politika) ISBN: 978-80905336-5-3 (Brno) 2015, 285–290.
 • Formální a sémantické charakteristiky frazémů v srbském a českém jazyce. In: Славистика (Београд) ISSN: 1450-5061, 19/2015, 249–252.
 • Kvazifrazemi u srpskom i češkom jeziku. In: Славистика (Београд) ISSN: 1450-5061, 17/2013, 347–351.
 • Frazém v srbské a české lingvistice – pojetí a terminologie In: Славистика (Београд) ISSN: 1450-5061, 16/2012, 543–548.
 • Struktura a výběr hesel budoucího česko-srbského frazeologického slovníku. In: Славистика (Београд) ISSN: 1450-5061, 15/2011, 237–245.
 • Lexikální srbismy/srbocharvátismy v SSJČ a elektronické slovníky češtiny. In: Od Moravy k Moravě ISSN: 978-86-7949-072-1, 2011, 407–425.
 • Česko-srbský frazeologickýslovník a srbské elektronické zdroje. In: Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov ISBN 978-80-970561-3-1(Častá-Papiernička 2010) 2012, 460–465.
 • Možnosti a hranice česko-srbského frazeologického slovníku. In: Polyslav XIII. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik ISBN: 978-3-86688-084-9 (Hamburg) 2010, 194–198.
 • Pozajmljenice iz južnoslovenskih jezika u „Rečniku književnog češkog jezika.“ In: Славистика (Београд) ISSN: 1450-5061, 14/2010, 238–246.
 • Srovnání českých a srbských zooapelativních frazémů. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. ISBN: 80-86488-32-2 Masarykova univerzita, 2006, 1049–1070.
 • Reviews:
 • Jarmila Panenová a kol. autorů Mluvnice současné češtiny 2: Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2014. In: Јужнословенски филолог LXXI 1-2, 2015,149–153.
 • Polyslav XIII (Конференција младих слависта, Хамбург, 2009). In: Славистика (Београд) 14/2010, 394-395.
 • InterCorp2009 (Праг 2009). In: Славистика (Београд) 14/2010, 393-394.