Международная научная конференция POLYSLAV-XXIII

Уважаеми колеги!

Следващата среща на учени в рамките на Международната научна конференция ПОЛИСЛАВ XXIII ще се състои от 9 до 11 септември 2019 г. във Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград (www.swu.bg). С организацията на конференцията се занимава Филологическият факултет.

Срокът за изпращане на заявки е до 15 май 2019 г. Изпратете попълнения формуляр за участие на адрес: polyslav@polyslav-as.org.

Внимание!

1) Лицата, които за първи път подават заявка за участие в конференцията ПОЛИСЛАВ, трябва да приложат кратко резюме на доклада (не повече от 200 думи без библиография).

2) Езици на конференцията са всички славянски езици, английски и немски.

3) До 15 юни 2019 г. ще бъдете информирани за приемането или отхвърлянето на заявката Ви за участие. Ще бъдат приети максимално 80 заявки. Първо ще бъдат разглеждани докладите, посветени на изследването на езици, които до този момент рядко са били предмет на изнесените доклади по време на конференциите ПОЛИСЛАВ.

4) Участвайки в Международната научна конференция ПОЛИСЛАВ, ако желаете можете да станете членове на международната Асоциация на славистите ПОЛИСЛАВ, НПО.

5) Таксата за участие в конференцията е в размер на:
- 70 евро за досегашни членове;
- 100 евро за нови участници в конференцията.

Таксата може да бъде заплатена чрез банков превод по сметката на Асоциацията на славистите ПОЛИСЛАВ, НПО, или в брой по време на конференцията. Банковите данни, необходими за извършването на банковия превод, са посочени по-долу. Таксата не включва храна, нощувки и евентуални такси за визи.

6) Статиите, които са оценени положително от двама анонимни рецензенти, ще бъдат публикувани в сборник от издателство Harrassowitz Verlag. За публикуване ще бъдат приети само работи, които не са публикувани до този момент. Заплащането на таксата и участието в конференцията, както и изпращането на статията на редакционния екип не гарантират публикуването на тази статия. Решението за това дали статията ще бъде публикувана се основава единствено на рецензиите.

7) Съгласно Устава на Асоциацията на славистите ПОЛИСЛАВ, НПО, привилегия и задължение на нейните членове е участието в ежегодните пленарни заседания, по време на които се вземат важни решения относно организацията на поредните конференции, публикациите и др.

8) Организационният комитет на конференцията ще посочи на участниците възможните варианти за нощувки (за сметка на участниците).

Молим да изпратите поканата на всички заинтересовани лица.

Информация за извършването на банков превод:

Наименование на сметката: POLYSLAV, o.s.
Банка: Česká spořitelna
110 000 Praha 1
Na Perštýně 342/1
No на сметката: 000000-1889134293
Код на банката: 0800
IBAN: CZ38 0800 0000 0018 8913 4293
BIG (SWIFT): GIBACZPX

В основанието за банковия превод впишете Polyslav 2019 Blagoevgrad и посочете фамилията на участника!

Организационен комитет на конференцията

Download application